THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU Ngày 29/5/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 48/2007/QÐ-BNN về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu 1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 2….

Read More