DAP (DELIVERY AT PLACE) INCOTERMS - GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM

DAP (DELIVERY AT PLACE) INCOTERMS – GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM Áp dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định. Chú ý: Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về…

Read More