CÁC CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC.

CÁC CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC Theo quyết định số 664/2014/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2014 và văn bản số 4361/BNN-TCCB ngày 04/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Bảo vệ thực vật có 9 Chi cục kiểm dịch thực vật vùng (từ vùng I đến vùng IX), có chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật, có tư cách pháp nhân, có…

Read More