quy định về kiểm dịch thực vật với hàng xuất nhập khẩu 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU Ngày 29/5/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 48/2007/QÐ-BNN về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu 1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 2….

Read More
quy định về kiểm dịch thực vật với hàng xuất nhập khẩu 

CÁC CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC.

CÁC CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC Theo quyết định số 664/2014/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2014 và văn bản số 4361/BNN-TCCB ngày 04/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Bảo vệ thực vật có 9 Chi cục kiểm dịch thực vật vùng (từ vùng I đến vùng IX), có chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật, có tư cách pháp nhân, có…

Read More
quy định về kiểm dịch thực vật với hàng xuất nhập khẩu 

DANH MỤC HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM DỊCH THỰC VẬT

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh…

Read More