Thủ tục hải quan 

Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG           

 

Số: 2305/BTTTT-CVT

V/v: Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008//NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ thông tư số 04/2018/TT – BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

  1. Trước ngày 01 tháng 08 năm 2018: Khi làm thủ tục thông quan doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận hợp quy (Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của thông tư số 04/2018/TT-BTTTT), Bản tiếp nhận công bố hợp quy (Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT)

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chưa có giấy tờ nêu trên thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết gửi đến Cơ quan Hải quan và Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hoàn thành thủ tục chứng nhập hợp quy/công bố hợp quy trong thời hạn 15 này làm việc kể từ ngày thông quan

  1. Từ ngày 01 tháng 08 năm 2018: Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông phải xuất trình Đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Cục Viễn Thông) khi làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị Định số 74/2018/NĐ).
  • Về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa: Các doanh nghiệp nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP)
  • Địa điểm tiếp nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tại Hà Nội: Trung tâm kiểm định và chứng nhận 1, Cục Viên thông, tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy.

Điện thoại liên hệ: 024.37820992.

+ Tại Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Viễn thông , số 42 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu.

Điện thoại liên hệ: 0236.3897889

+ Tại TP Hồ Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn Thông, số 60 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình.

Điện thoại liên hệ: 028.39919066.

Trân trọng./

 

Nơi nhận:

–          Như trên

–          Bộ trưởng (đã b/c)

–          Thứ trưởng: Phan Tâm

–          Trung tâm thông tin (để t/b)

–          Vụ KHCN (để t/h)

–          Cục Viễn thông (để t/h)

–          Lưu: VT. CTV (100)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỜNG

 

 

 

       Phan Tâm.

 

 

Download file PDFTTTT

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or