Thủ tục hải quan 

Từ ngày 1/1/2018 Áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

TỪ NGÀY 1/1/2018 Áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

Download file pdf: CKS.Motcuacangbien

———————————-
Số: 7392/TCHQ-CNTT
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:
– Các hãng tàu;
– Các đại lý hãng tàu;
– Các đại lý giao nhận.
Thực hiện theo lộ trình và kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020;
Nhằm đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ khai báo và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899), Tổng cục Hải quan thông báo đến các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận như sau:
– Từ 01/01/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ chính thức yêu cầu các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận sử dụng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
– Đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đáp ứng thực hiện các yêu cầu nên trên:
+ Đăng ký để được cấp chữ ký số từ các nhà cung cấp chữ ký số công cộng;
+ Cập nhật chữ ký số gắn với thông tin tài khoản dùng để khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Các nội dung chuẩn bị nêu trên cần hoàn thành muộn nhất trước 15/12/2017.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Vũ Thế Hoàng (số điện thoại 098.6666.987, email: hoangvt@customs.gov.vn).
Trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để b/c)
– Cục trưởng (để b/c);
– Lưu: VT; CNTT.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or