Tổng hợp tư vấn nghiệp vụ 

Loại hình A41 Nhập kinh doanh

Hỏi:

Loại hình A41 Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư thì mã biểu thuế nhập khẩu là gì? thuế SNK là bao nhiêu? mã biểu thuế VAT chọn gì?

Đáp:

Mã biểu thuế nhập khẩu thì phụ thuộc vào hàng của Bạn có C/O để giảm thuế ko, C/O form gì sẽ có mã tương ứng. còn k dc miễn thì là B01, VAT cho hàng thường là VB091, 10%

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or