vnlogs.comTổng hợp tư vấn nghiệp vụ 

KHAI 1 TỜ KHAI CHO LÔ HÀNG CÓ 1 BILL, 2 INVOICE HOẶC NHIỀU INVOICE??

Hỏi:  Khải 1 tờ khai cho lô hàng có 1 bill, 2 invoice hoặc nhiều invoice

Đáp: 

– Theo khoản 1.c điều 18 thông tư 38/2015/TT-BTC: Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan thì phải thỏa mãn khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
 
“Khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:
a) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan;
b) Hàng hóa xuất khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, cùng bán cho một khách hàng và giao hàng một lần thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan.”
 
– Khi đó người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.
 
– Phương thức khai báo trên Ecus theo hướng dẫn số 5484/TCHQ-GSQL 
 
+ Chỉ tiêu “phân loại hóa đơn”: Nhập mã B – Chứng từ thay thế hóa đơn thương mại.
+ Chỉ tiêu “số hóa đơn”: Nhập số bảng kê hóa đơn
+ Chỉ tiêu “ngày phát hành”: Nhập ngày phát hành bảng kê hóa đơn
+ Chỉ tiêu tổng trị giá hóa đơn: Nhập tổng trị giá của hóa đơn (Bằng tổng giá trị của tất cả hóa đơn có trong bảng kê)
Untitled.png
(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or