Tin tức Xuất nhập khẩu 

Được tổ chức tín dụng bảo lãnh vẫn phải nộp tiền chậm nộp

Trước vướng mắc của Công ty CP thương mại và dịch vụ S.T.C về bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế XK đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp.

Thời hạn bảo lãnh của ngân hàng tối đa là 30 ngày kế từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định một trong các trường hợp được miễn thuế NK là: “Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất”.

Theo quy định trên, đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, người nộp thuế phải có bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế NK khi làm thủ tục hải quan. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế và bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế NK thực hiện theo hướng dẫn tại mục III công văn 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “1 Hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kế từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”

Theo quy định trên, trường hợp hàng hóa tái xuất không phải là hàng tạm nhập thì người nộp thuế phải nộp thuế XK, các loại thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or