Tin tức Xuất nhập khẩu 

Bắt buộc phải kiểm tra hồ sơ thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Tổng cục Hải quan vừa có phản hồi thông tin được cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển đến về vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa XK được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu NK của ông Nguyễn Văn Long.

Trường hợp người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế thì hồ sơ thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau. Ảnh: T.Trang.

Đại diện Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định hiện hành thì hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế NK thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Cụ thể về chứng từ thanh toán, theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 thì hồ sơ hoàn thuế bao gồm văn bản yêu cầu hoàn thuế và các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Tại khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, trường hợp hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK thuộc đối tượng không phải nộp thuế XK theo quy định thì tại công văn đề nghị không thu thuế XK nêu rõ số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Vì vậy, để có cơ sở chứng minh hàng hóa XK được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK và đã thực XK thì tại công văn đề nghị hoàn thuế, không thu thuế DN phải nêu số chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu NK; số chứng từ thanh toán đối với hàng hóa XK (trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng).

Trường hợp người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế thì hồ sơ thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 6 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Riêng về quy định bảo lãnh thuế đối với hàng XK, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, quy định tại khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK thuộc đối tượng không phải nộp thuế XK, tại công văn đề nghị không thu thuế XK người nộp thuế phải nêu số tờ khai hải quan hàng hóa XK đã làm thủ tục hải quan.

Để tờ khai hoàn thành thủ tục hải quan thì người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế XK hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế phải nộp. Cơ quan Hải quan sẽ ra quyết định hoàn thuế, không thu thuế XK sau khi kiểm tra và có đủ cơ sở xác định hàng hóa XK có nguồn gốc NK.

Về việc kiểm tra của cơ quan Hải quan, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, việc kiểm tra đối với hồ sơ thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau đã được quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 3, khoản 4 Điều 59, Điều 130 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý tổ chức thực hiện việc kiểm tra. Việc kiểm tra được thực hiện không quá 5 ngày làm việc tại cơ sở sản xuất, trụ sở của tổ chức, cá nhân. Đối với trường hợp phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra nhưng không quá 5 ngày làm việc.

Do đó, việc tiến hành kiểm tra của cơ quan Hải quan đối với hồ sơ thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau là một thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Hải quan cũng cho biết thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN NK nguyên liệu để sản xuất hàng XK tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 (có hiệu lực từ 1-9-2016) đã quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng miễn thuế NK.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or