Tin tức Xuất nhập khẩu 

Được khiếu nại nếu không đồng ý với ấn định giá của Hải quan

Trước kiến nghị của Công ty CPTM Dịch vụ Cổng Vàng về việc tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với mặt hàng thịt NK, Tổng cục Hải quan cho biết, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra, xác định trị giá, thực hiện tham vấn, xác định lại trị giá hải quan nếu có nghi ngờ việc khai báo trị giá.

Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện tham vấn, xác định lại trị giá hải quan nếu có nghi ngờ việc khai báo trị giá của người khai hải. 
Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23-6-2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai.

Căn cứ để xác định trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Cụ thể: Trị giá hải quan đối với hàng NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra, xác định trị giá khai báo của người khai hải quan và có thể thực hiện tham vấn, xác định lại trị giá hải quan nếu có nghi ngờ  theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty không đồng ý với mức giá xác định của cơ quan Hải quan thì công ty có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11-11-2011.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or