Thủ tục hải quan 

Mặt hàng trứng Artemia có mã HS và mức thuế NK mới

Thông tư 98/2016/TT-BTC ngày 29-6-2016 của Bộ Tài chính bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16-11-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13-8-2016.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, bổ sung điểm 1.40 vào khoản 1 mục I – Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi riêng tại chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC Nhóm 98.43: Trứng Artemia (Artemia cysts) dùng làm thức ăn thủy sản” mã hàng 9843.00.00  với thuế suất thuế NK 3 phần trăm.

Tại Thông tư 98/2016/TT-BTC cũng quy định rất rõ trách nhiệm của người khai hải quan phải đăng ký danh mục hàng hóa NK thuộc nhóm 98.43 (Danh mục) với Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất trước khi NK lô hàng đầu tiên.

Hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan nơi cấp Danh mục gồm: Công văn đề nghị cấp danh mục; Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi (theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm NK hàng hóa lần đầu hoặc trước thời điểm NK cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục để chứng minh việc sửa đổi, bổ sung là phù hợp. Hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan nơi cấp Danh mục sửa đổi, bổ sung gồm: Công văn đề nghị cấp Danh mục sửa đổi, bổ sung; Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan nơi cấp Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại, bao gồm: Công văn đề nghị cấp lại Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi trong đó nêu rõ: lý do mất Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi và cam kết của người khai hải quan về tính chính xác của nội dung khai báo; Bảng kê toàn bộ tờ khai hải quan (điện tử hoặc giấy) của số lượng hàng hóa đã NK theo danh mục; Bản Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục NK lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc (1 bản chụp có xác nhận của cơ quan hải quan nơi NK).

Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan các hồ sơ sau: Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành; Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi đã đăng ký với cơ quan hải quan (bản giao người khai hải quan) để cơ quan hải quan làm thủ tục thực hiện trừ lùi hàng hóa NK.

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo tình hình sử dụng mặt hàng trứng Artemia NK để được áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng theo mã hàng 9843.00.00 trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trước đó mặt hàng Trứng Artemia (Artemia cysts) được cơ quan Hải quan phân loại vào nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”, mã số 0511.91.00 “- Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mền hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3”, thuế suất thuế NK là 5 phần trăm.
Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu đã có công văn đề nghị áp dụng mức thuế NK 0 phần trăm đối với sản phẩm này. Theo Bộ NN&PTNT, hàng năm ngoài số lượng trứng Artemia sản xuất trong nước thì vẫn phải nhập khẩu khoảng 160 tấn trứng Artemia để phục vụ sản xuất cho hơn 80 tỷ tôm giống nước lợ và đối tượng thủy sản khác.
Trứng Artemia có vai trò rất quan trọng, gần như chưa có sản phẩm thay thế hoàn toàn trong sản xuất giống thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong sản xuất giống tôm nước lợ, dùng để làm thức ăn cho tôm giúp nâng cao sức sinh trưởng, phát triển, tỷ lệ sống và tính ổn định của ấu trùng.
Trước đề nghị trên, Bộ Tài chính đã xem xét, lấy ý kiến các bộ, ngành, Hiệp hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan để có mức thuế suất phù hợp với sản phẩm này.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or