Tin tức Xuất nhập khẩu 

Sẽ bỏ một số quy định về hoạt động địa điểm làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Theo Bộ Tài chính, các nội dung tại dự thảo Nghị định đang được quy định tại các Nghị định, Quyết định khác của Thủ tướng và Thông tư của Bộ Tài chính đã có thời gian thực hiện hiệu quả, đồng thời một số nội dung được sửa đổi, bổ sung, lược bỏ một số điều kiện nhằm phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của DN và quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan. Do đó Nghị định sẽ có tác động tích cực, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện tốt cho môi trường đầu tư, kinh doanh.

Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan có 37 Điều. Trong đó, quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục thành lập, mở rộng, thu hẹp, chấm dứt hoạt động của cửa hàng miễn thuế; kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm làm thủ tục, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định đã bổ sung một số nội dung theo đề nghị của Hội đồng thẩm định (gồm các thành viên: Bộ Tư pháp-chủ trì, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải ) nhằm tháo gỡ vướng mắc của cục hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng DN.

Theo đó, bổ sung thêm điều kiện về diện tích đối với một số trường hợp kho ngoại quan lạnh lưu giữ hàng hóa đặc thù, kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng; bỏ quy định điều kiện lồng điều kiện (bỏ quy định DN đề nghị thành lập kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ phải là đại lý làm thủ tục hải quan đã được Tổng cục Hải quan công nhận).

Dự thảo Nghị định cũng bỏ quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận DN hoặc giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo DN được kinh doanh những lĩnh vực, ngành nghề pháp luật không cấm; giảm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra điều kiện thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm, đồng thời quy định điều khoản chuyển tiếp trong trường hợp cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm kiểm tra, tập kết được thành lập và hoạt động trước đây nhưng mở rộng, thu hẹp, tạm dừng, chấm dứt hoạt động tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực…

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo cơ chế rút gọn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27-4, trong đó yêu cầu rà soát các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quy định điều kiện về đầu tư kinh doanh để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về kiện kiện đầu tư kinh doanh theo thủ tục rút gọn.

Mục tiêu của của việc ban hành dự thảo là rà soát, đưa nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh hiện đang được quy định tại các văn bản pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đề hướng dẫn Luật Hải quan 2014 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư năm 2014.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or