Tin tức Xuất nhập khẩu 

Lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về thủ tục hải quan

Để hoàn thiện các nội dung của dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và cộng đồng DN về dự thảo nghị định.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ 20-6 đến 24-6, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến cộng đồng DN và cục hải quan địa phương tại khu vực phía Bắc và phía Nam, để đảm bảo kết cấu, nội dung dự thảo nghị định được đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.

Dự thảo nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thực thủ tục XNK hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các DN.

Mục tiêu xây dựng dự thảo nghị định là rà soát để đưa một số nội dung quy định về thủ tục hành chính Nhà nước đang được quy định tại các thông tư do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan 2014 theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan cho phù hợp với thực tế phát sinh qua thời gian triển khai thực hiện và thống nhất với các nội dung quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi.

Dự thảo nghị định này được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp và thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản nghị định theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tính công khai trong quá trình xây dựng, ban hành nghị định; đảm bảo tính minh bạch, khả thi trong các quy định của nghị định; thực hiện các điều ước quốc tế về hải quan mà Việt Nam là thành viên.

Đây là dự thảo nghị định có rất nhiều nội dung quy định về thủ tục hành chính, với 206 điều bố cục thành 19 chương gồm: quy định chung; cơ chế một cửa quốc gia; chế độ ưu tiên đối với DN; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK; thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK để gia công với thương nhân nước ngoài, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK, hàng hóa XK, NK của DN chế xuất; thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập;

Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK khác; thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK, tạm NK của đối tượng ưu đãi, miễn trừ; thủ tục hải quan NK, tạm NK xe không nhằm mục đích thương mại; thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, quá cảnh; thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS, khu phi thuế quan và các khu vực, kho, bãi khác;

Xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng; thủ tục hải quan đối với hàng lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các quy định khác về quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK; kiểm tra sau thông quan; các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; thông tin hải quan; và điều khoản thi hành.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or