Tin tức Xuất nhập khẩu 

Sẽ có Nghị định về điều kiện kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Hải quan

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về điều kiện thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo tinh thần triển khai Luật Đầu tư 2014, Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27-4 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, trong đó yêu cầu rà soát các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quy định điều kiện về đầu tư kinh doanh để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về kiện kiện đầu tư kinh doanh theo thủ tục rút gọn.

Mục tiêu xây dựng Nghị định nhằm rà soát, đưa nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh hiện đang được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư 12/2015/TT-BTC về đại lý làm thủ tục hải quan và các Thông tư do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan 2014 theo đúng các quy định tại Luật Đầu tư 2014…

Tại dự thảo Nghị định sẽ bổ sung một số nội dung tháo gỡ vướng mắc của hải quan địa phương và DN như: Điều kiện về diện tích đối với một số trường hợp kho ngoại quan lạnh lưu giữ hàng hóa đặc thù, kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng, giảm giấy tờ, giảm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra điều kiện thành lập kho bãi, địa điểm.

Theo ban soạn thảo các nội dung đưa vào dự thảo Nghị định sẽ bao gồm ba nhóm. Nhóm nội dung đưa từ các Thông tư lên như: Điều kiện kinh doanh, thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XK, NK hàng hóa trong nội địa; kho hàng không kéo dài; địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết hàng hóa; địa điểm kiểm tra hàng hóa tại biên giới đang được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC; điều kiện kinh doanh, thành lập địa điểm kiểm tra hàng chuyển phát nhanh đang được quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC; điều kiện kinh doanh, thành lập địa điểm kiểm tra hàng bưu gửi đang được quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BTC.

Nhóm nội dung thứ hai đưa từ Nghị định, Quyết định khác sang như: Sửa đổi các quy định về điều kiện thành lập đối với kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với tình hình hoạt động; điều kiện thành lập DN kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Nhóm nội dung thứ ba là các nội dung mới chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật như: Điều kiện đối với DN bán hàng trong khu cách ly.

Hiện nội dung dự thảo đang được xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or