Tin tức Xuất nhập khẩu Thủ tục hải quan 

Sẽ phải thực hiện thủ tục nào để được miễn thuế ?

Quy định về thủ tục để được miễn thuế, tại dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XK, thuế NK sửa đổi đã quy định rõ thành 2 trường hợp phải và không phải thông báo Danh mục hàng hoá XNK miễn thuế.

Trường hợp không phải thông báo Danh mục hàng hoá

Đối với trường hợp không phải thông báo Danh mục hàng hoá XK, NK miễn thuế, dự thảo Nghị định quy định:

Người nộp thuế phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng mặt hàng (trừ hàng hóa xuất NK theo loại hình gia công), tờ khai hải quan như đối với trường hợp phải nộp thuế. Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, số tiền thuế đề nghị miễn, đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng tờ khai hải quan theo qui định.

Trường hợp cơ quan Hải quan kiểm tra, xác định hàng hoá XK, NK không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thực hiện các thủ tục để thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định;

Trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế XK, thuế NK theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK thì người nộp thuế tự xác định số tiền thuế đề nghị miễn và có văn bản (kèm hồ sơ liên quan) gửi Tổng cục Hải quan đề nghị báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn thuế.

Tổng cục Hải quan kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần làm rõ thêm lý do đề nghị miễn thuế thì có văn bản yêu cầu bổ sung. Sau khi có đủ căn cứ khách quan, Tổng cục Hải quan dự thảo công văn báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có văn bản thông báo gửi người nộp thuế và cơ quan Hải quan có liên quan để thực hiện.

Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục XK, NK hàng hoá thực hiện miễn thuế XK, thuế NK cho số hàng hoá đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn thuế hoặc thu đủ thuế theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hoá

Đối với trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hoá XK, NK miễn thuế, dự thảo Nghị định quy định: Người nộp thuế, cơ quan Hải quan thực hiện theo hướng dẫn trường hợp không phải thông báo Danh mục hàng hoá XK, NK miễn thuế. Hệ thống tự động trừ lùi số lượng hàng hóa XK, NK tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế bằng giấy, ngoài thủ tục hải quan theo hướng dẫn như trường hợp không phải thông báo Danh mục hàng hoá, cơ quan Hải quan cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hoá đã XK, NK miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Danh mục hàng hoá XK, NK miễn thuế và phiếu trừ lùi đã ghi rõ tên hàng, số lượng hàng hoá đã miễn thuế XK, thuế NK cùng hồ sơ XK, NK (bao gồm cả trường hợp hàng hoá của đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác).

Trường hợp NK miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải NK làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp thành dây chuyền hoàn chỉnh, không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm NK thì thực hiện việc trừ lùi sau khi kết thúc việc NK hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền như sau:

Tổ chức, cá nhân thực hiện NK các lô hàng để lắp ráp từng tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị tại 1 Chi cục Hải quan và dự kiến thời gian hoàn thành NK tổ hợp, dây chuyền.

Tại thời điểm NK, tổ chức, cá nhân phải kê khai chi tiết số lượng, tên hàng cụ thể hàng hóa thực nhập và ghi rõ hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền máy móc nào thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc NK lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã NK để cơ quan hải quan kiểm tra và trừ lùi số lượng của từng tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị trên Phiếu theo dõi trừ lùi.

Cục trưởng Cục Hải quan quyết định từng trường hợp cụ thể không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm NK và tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan để xác định hàng hóa do tổ chức, cá nhân kê khai miễn thuế NK thực tế có hay không được sử dụng đúng mục đích theo quy định hiện hành và thực hiện xử lý theo quy định nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm;

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ, cơ quan Hải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi thông báo Danh mục. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày thông báo Danh mục, Cục trưởng Cục Hải quan nơi làm thủ tục XK, NK phối hợp với Cục Hải quan có thẩm quyền nơi nhận thông báo danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế giải quyết từng trường hợp cụ thể;

Trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế bằng giấy, hết lượng hàng hóa NK ghi trong phiếu theo dõi trừ lùi, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế, lưu 1 bản chụp, cấp cho người nộp thuế 1 bản chụp và gửi bản chính đến cơ quan hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi.

Trường hợp cơ quan hải quan nơi thông báo Danh mục đồng thời là cơ quan hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng, sau khi đã xác nhận hết lượng hàng hóa NK trong phiếu theo dõi trừ lùi thì lưu bản chính để thực hiện kiểm tra việc NK, sử dụng hàng hóa miễn thuế, cấp cho người nộp thuế 1 bản chụp.

Được biết, việc miễn thuế đối với hàng hoá XK, NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo quy định của trường hợp không phải thông báo Danh mục hàng hoá.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or