Tin tức Xuất nhập khẩu 

Quy định mới về miễn thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư

Để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật về đầu tư…, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) có quy định về miễn thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. (Ảnh: T.Trang)

Theo phân tích của Ban soạn thảo, tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) quy định: Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK đã bổ sung quy định về miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định cho các đối tượng ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. Bên cạnh đó, đã bỏ quy định về miễn thuế đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, đồng thời, xây dựng nội dung quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc đối tượng được miễn thuế là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; Miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị thuộc các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan;   Luật cũng đã chuyển quy định về miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA sang áp dụng ưu đãi theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan. Và bỏ quy định về miễn thuế tạo tài sản cố định là trang thiết bị NK lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ của các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn.

Trên cơ sở quy định của Luật, để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư là dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế NK quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế NK theo Phụ lục II (theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập DN, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1-10-2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Cùng với đó, quy định cụ thể việc miễn thuế NK đối với hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của đối tượng này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, tại Điều 12 dự thảo Nghị định sẽ quy định về miễn thuế hàng hóa  NK của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư đã quy định rõ cụ thể loại hàng được hưởng ưu đãi, bao gồm:

Thiết bị, máy móc phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư và đáp ứng các quy định về tài sản cố định. Cụ thể là dự án đầu tư phải chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; thiết bị, máy móc có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

Dự thảo Nghị định cũng quy định miễn thuế cho phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án. Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời miễn thuế NK linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc được miễn thuế là linh kiện, chi tiết, bộ phận của thiết bị, máy móc, được NK ở dạng rời; hoặc là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện NK để lắp ráp, kết nối các máy móc, thiết bị lại với nhau, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị được vận hành bình thường; Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện nêu tại điểm c để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nêu tại điểm a khoản này.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ, căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được để thực hiện việc miễn thuế NK cho hàng hóa quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc miễn thuế NK đối với hàng hoá NK quy định tại Điều 12 dự thảo Nghị định sẽ được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or