Thủ tục hải quan 

Các hình thức sửa chữa C/O cấp lỗi được chấp nhận

Công văn số 20/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2015 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D (1 trang)

Theo Công văn này, C/O bị cấp lỗi nếu được xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 3, Công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 sẽ được chấp nhận.

Điểm 3 Công văn số 887/TCHQ-GSQL chấp nhận việc cấp thay thế, sửa chữa C/O cấp lỗi trước đó theo một trong các hình thức sau:
– Sửa lỗi trực tiếp trên C/O trả lại người xuất khẩu để chuyển cho người nhập khẩu nộp lại cho cơ quan hải quan.
– Có văn bản, thư điện tử trao đổi qua cán bộ đầu mối xuất xứ trong các Hiệp định FTAs: giải thích lý do, xác nhận C/O hợp lệ và đề nghị cơ quan hải quan chấp nhận cho hưởng ưu đãi.
– Cấp lại C/O mới thay thế cho C/O có lỗi đã bị từ chối.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
Liên quan đến kiến nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3328/HQHCM-GSQL và kiến nghị của Công ty TNHH P&G Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Xử lý C/O được cấp không đúng theo quy định:
– Trường hợp C/O mẫu D không được cấp đúng theo quy định: yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O và xử lý theo quy định.
– Theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì “Tổ chức cấp C/O lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày cấp”. Theo đó, việc xử lý đối với các C/O bị lỗi nhưng đã hết thời hạn lưu trữ hồ sơ sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O liên quan quyết định.
– Cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O bị cấp lỗi được xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 3, công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013.
2. Thống kê chi tiết các trường hợp C/O gặp vướng mắc:
Ngày 19/6/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 805/GSQL-TH đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thống kê các trường hợp C/O gặp vướng mắc của Công ty TNHH P&G Việt Nam theo phụ lục 1 gửi kèm công văn số 1343/HQHCM-GSQL ngày 25/4/2014. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể này. Để có đủ cơ sở tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D liên quan, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khẩn trương gửi bảng thống kê về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/01/2015.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

(Nguồn:thuvietphapluat.vn) 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or