Thủ tục hải quan 

Tiêu chí bắt buộc về C/O Form D 3 bên

Hỏi:
Xin cho biết những tiêu chí bắt buộc về C/O Form D 3 bên?
Trả lời:

Căn cứ Điều 23 Phụ lục 7 Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương quy định:

“1. Cơ quan HảI quan Nước thành viên nhập khẩu phảI chấp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởI một công ty có trụ sở tạI một nước thứ ba không phảI là Nước thành viên hoặc bởI một nhà xuất khẩu Asean đạI diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tạI Phụ lục I.

2. Người xuất khẩu sẽ đánh dấu vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn trên C/O.”

Căn cứ Điểm 14, Phụ lục 9 về mẫu C/O (Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương quy định:

“14. Ô số 13:

– Đánh dấu v vào ô “Third Country Invoicing” trong trường hợp hóa đơn thương mạI được phát hành bởI một công ty có trụ sở tạI một nước thứ ba không phảI là nước thành viên, hoặc bởI một công ty có trụ sở tạI một nước ASEAN đốI vớI lô hàng của công ty được chỉ định giao hàng. Các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn nêu trên cần ghi vào ô số 7.”

Trường hợp như Công ty nêu thì C/O mẫu D đó chỉ hợp lệ trong trường hợp một số tiêu chí trên C/O được thể hiện như sau:

+ Ô số 1: Tên công ty sản xuất mặt hàng NK.

+ Ô số 7: Tên và nước của Công ty đốI tác bán hàng.

+ Ô số 13 của C/O phảI được đánh dấu vào ô “Third country invoicing”

Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo hướng dẫn theo quy định trên. Lưu ý Công ty, để xác định C/O có hợp lệ, phù hợp vớI bộ chứng từ nhập khẩu cần phảI căn cứ vào bộ hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or