Thủ tục hải quan 

Hướng dẫn áp dụng quy định mới về kiểm tra thực tế hàng hóa và phân loại hồ sơ hoàn thuế

Công văn số 7892/BTC-TCHQ ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (1 trang)

Văn bản này hướng dẫn thống nhất việc áp dụng một số quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Theo đó, quy định kiểm tra thực tế hàng hóa nêu tại điểm b.3 khoản 3 Điều 10 của Thông tư chỉ áp dụng khi pháp luật chuyên ngành có quy định cơ quan Hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan

Riêng mặt hàng điện thoại di động, thực hiện kiểm tra thực tế theo nguyên tắc quản lý rủi ro

Về điều kiện phân loại hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau, quy định loại trừ tại điểm d.3 khoản 5 Điều 129 chỉ áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế vi phạm các điều kiện quy định tại các điểm a.1, a.2, a.3 Khoản 5 Điều 129 của Thông tư này

Công văn này thay thế Công văn số 7922/BTC-TCHQ ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7892/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: – Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Giải quyết vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:
1. Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa:
a) Quy định tại điểm b.3 khoản 3 Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính chỉ được áp dụng khi pháp luật chuyên ngành có quy định cơ quan Hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan thì cơ quan Hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan.
b) Việc kiểm tra điện thoại di động thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro (Công văn này thay thế công văn số 7922/BTC-TCHQ ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.)
2. Về việc phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau:
Quy định tại điểm d.3 Khoản 5 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC chỉ áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế vi phạm các điều kiện quy định tại các điểm a.1, a.2, a.3 Khoản 5 Điều 129 Thông tư này.
Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thống nhất thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

KT. BỘ TRƯỞNG                               

THỨ TRƯỞNG                                 

 Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or