Consignee là gì?

Consignee là người nhận hàng nếu là vận đơn đích danh, thường thì trong mua bán xuất nhập khẩu consignee cũng chính là buyer ( người mua hàng) và hầu hết các vận đơn vận tải biển thì consignee cũng chính là notify party. Trong những bài viết tới mình sẽ viết về nofify party ( người được thông báo hàng đến chứ không phải người nhận hàng, người nhận hàng là consignee).

Consignee là người nhận hàng
Consignee là gì

Vận đơn trong vận chuyển hàng hóa đường biển phải điền đầy đủ thông tin congsinee : Tên consignee, địa chỉ của consignee, số điện thoại, fax, email…

Một số lưu ý : Consignee có thể là buyer hoặc không phải là buyer. Ví dụ với vận đơn to order ( vận đơn vô danh) thì miễn là người nào cầm bill sẽ nhận được hàng, tức họ là consignee

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or