Thủ tục hải quan 

Thủ tục đóng ghép hàng quá cảnh với hàng xuất nhập khẩu

Hỏi:

Công ty vận chuyển hàng quá cảnh từ cửa khẩu Mộc Bài về một kho CFS tại TP HCM (sử dụng container của công ty) để chia tách hàng nhập và đóng ghép hàng xuất khẩu (nếu có). Sau đó chuyển tải sang container của hãng tàu và xuất lên tàu. Việc này theo quy định có thể thực hiện được không vì hàng quá cảnh vẫn đảm bảo được giám sát và nguyên trạng từ khi nhập vào đến khi xuất?

 

Trả lời:
Căn cứ khoản 1 phần II công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/07/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan quy định:“II. Hướng dẫn thủ tục đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh nhập khẩu với hàng hóa quy định tại điểm b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC hoặc hàng hóa quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

1. Nguyên tắc đóng ghép

Hàng hóa quy định tại điểm b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (dưới đây gọi hàng nhập khẩu) hoặc hàng hóa quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (dưới đây gọi hàng xuất khẩu) và hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung Container phải thỏa mãn các điều kiện:

a) Phải được đóng gói riêng biệt (kiện, thùng, bao bì…) để phân biệt hàng hóa quá cảnh đóng ghép với hàng nhập khẩu; và hàng quá cảnh đóng ghép với hàng xuất khẩu trong trường hợp hàng đóng ghép được chia tách nhiều lần, đảm bảo công tác giám sát, quản lý của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng liên quan;

b) Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; trừ hàng hóa quá cảnh phải có giấy phép quá cảnh theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 242 Luật Thương mại;

c) Phải có cùng điểm đích vận chuyển, cụ thể:

c.1) Trường hợp hàng nhập khẩu: phải có cùng cửa khẩu nhập hoặc cảng đích ghi trên vận đơn với hàng quá cảnh hoặc địa điểm thu gom hàng lẻ, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (ICD) hoặc kho hàng không kéo dài;

c.2) Trường hợp hàng xuất khẩu: hàng xuất khẩu khi đóng ghép với hàng quá cảnh phải có cùng cửa khẩu xuất với hàng quá cảnh; cửa khẩu xuất phải là cửa khẩu quốc tế theo quy định hiện hành.

d) Chỉ được đóng ghép chung trong một Container hoặc một xe chuyên dụng hoặc một toa xe lửa.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, công ty có thể liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để được xem xét.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or