Thủ tục hải quan 

Cách khai báo thành phẩm gia công trên mẫu số 15/BCQT/GSQL

Hỏi:

Công ty 100 phần trăm vốn đầu tư của Hàn Quốc, hoạt động theo loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài. Công ty xin hỏi dòng thứ 2 của mẫu 15/BCQT của Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 ngày 25/03/2015 sẽ phải báo cáo số lượng thành phẩm trong kho thành phẩm (TK 155) hay số lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành nên thành phẩm trong kho thành phẩm?

Trả lời:

Căn cứ điểm b2 khoản 2.2 công văn 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “b) Đối với thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu:

S liệu các thành phẩm được sản xuất để xut khẩu gồm:

– Trị giá tồn đầu kỳ (cột số 4) là tổng trị giá tồn kho cuối kỳ của thành phẩm được chốt đến ngày kết thúc năm tài chính từ kỳ trước chuyển sang;

– Trị giá nhập trong kỳ (cột số 5) là tổng trị giá thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu trong kỳ nhập kho (bao gồm cả thành phẩm nhận lại sau khi thuê gia công lại) đượckết xuất từ tài Khoản 155;

– Trị giá xuất trong kỳ (cột số 6) là tổng trị giá thành phẩm xuất kho, bao gm: xuất ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ, xuất chuytiếp sang hợp đồng gia công khác, xuất bán nội địa sau khi chuyển Mục đích sử dụng được kết xuất từ tài Khoản 155.

Theo hướng dẫn trên, số liệu tại dòng thứ 2 của mẫu báo cáo quyết toán số 15/BCQT/GSQL ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC là tổng trị giá thành phẩm.(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or