Kiến thức chung về Logistics 

QUY TRÌNH CẤP VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (BILL OF LADING - B/L)

Quy trình cấp Vận đơn đường biển gồm 7 bước như sau:
mau-van-don-bill-of-lading
Bước 1 : Nhà xuất khẩu giao hàng tại cảng cho hãng tàu hoặc forwarder. Bước 2 : Nhà xuất khẩu gửi Shipping Information (SI) cho hãng tàu hoặc forwarder
Bước 3 : Dựa theo thông tin trên SI, hãng tàu hoặc forwarder lập bill -draft gửi cho nhà xuất khẩu kiểm tra lại thông tin trước khi gửi vận đơn chính thức
Bước 4 : Tùy theo yêu cầu của nhà xuất khẩu, hãng tàu/forwarder cấp vận đơn chính thức cho nhà xuất khẩu (Có thể là vận đơn gốc/vận đơn surrendered …
Bước 5 : Nhà xuất khẩu nhận vận đơn và gửi vận đơn cho Nhà nhập khẩu
Bước 6 : Nhà nhập khẩu liên hệ với đại lý của Hãng tàu hoặc đại lý Forwarder tại nước nhập khẩu để kiểm tra ngày giờ tàu đến và nhận thông báo hàng về.
Sau khi nhận được vận đơn do nhà xuất khẩu gửi và thông báo tàu về thì nhà xuất khẩu làm thủ tục Đổi lệnh giao hàng (Delivery Order).

Nguồn: Sưu tầm

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or