Thủ tục hải quan 

Thông tư 41/2015/TT-BCT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Số ký hiệu 41/2015/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 24/11/2015
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng Thứ trưởng

1. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là
Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Chi tiết Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Thông tư này.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các sản phẩm, hàng hóa sau đây:
a) Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà
biếu, quà tặng trong các định mức miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định số
31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định
mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét
miễn thuế, không chịu thuế;
b) Sản phẩm, hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;
c) Sản phẩm, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Picture1

Download bản full: _TT41-2015-BCT

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or