Công cụ track trace 

Tăng cường kiểm tra hàng hoá NK ảnh hưởng tới sức khoẻ con người

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11063/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường kiểm tra hàng hóa NKảnh hưởng tới sức khỏe con người

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện công văn số 7910/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong dịp tết Nguyên Đán 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưng đến sức khỏe con người, nhất là trong dịp tết Nguyên Đán 2016 (từ nay đến hết tháng 2/2016), trong đó chú trọng các mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm tươi, sống, đông lạnh; rau, củ, quả và nguyên liệu thuốc đông dược. Tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng này khi nhập khu. Cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhập khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu thuốc đông dược, cơ quan hải quan chỉ xác nhận thông quan khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, có giấy chứng nhận kiểm dịch đạt yêu cầu nhập khẩu và hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đáp ứng các quy định hiện hành của cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế.

2. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn đ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có sơ hở về cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục liên quan đến nhập khẩu mặt hàng có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các đơn vị phản ánh, báo cáo đề xuất với Tổng cục Hải quan để kịp thời x lý.

Tng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
– Đ/c Tổng cục trưởng (- nt -);
– Các Đ/c PTCT (để chỉ đạo);
Cục ĐTCBL, Thanh tra, Ban QLRR (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

One Thought to “Tăng cường kiểm tra hàng hoá NK ảnh hưởng tới sức khoẻ con người”

  1. It’s really a cool and useful piece of information. I am satisfied that
    you shared this helpful info with us. Please stay us
    informed like this. Thanks for sharing.

Leave a Comment

Or