Kiến thức xuất nhập khẩu 

Đôi điều về UCP600

(VNLOGS)   Đôi điều về UCP 600

Download file : UCP600

     1, Khái niệm:

UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ là một văn bản do ICC biên soạn và công bố, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong TTQT.

  1. Vai trò của UCP

– Đối với ngân hàng:

+ Có cơ sở chung để hành động nhất quán (trong vai trò NHPH, NHTB, NH được chỉ định,…)

+ Tăng cường mối quan hệ và hiểu biết giữa ngân hàng và khách hàng

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

+ Cẩm nang hướng dẫn ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho KH

+ Căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp

– Đối với doanh nghiệp XNK

+ Cẩm nang giúp DN thực hiện tốt các quyền lợi và nghĩa vụ của mình (mở L/C, thanh toán L/C)

+ Tài liệu hỗ trợ các doanh nghiệp giám sát các dịch vụ do ngân hàng cung cấp

+ Căn cứ pháp lý để doanh nghiệp khiếu nại với ngân hàng

  1. Đặc điểm của UCP 600

Là văn bản tập quasnL UCP không phải là văn bản pháp lý bắt buộc mà chỉ có tính chất pháp lý tùy ý

UCP 600 có 39 điều khoản, trong đó:

  1. Những điều khoản mang tính chất bắt buộc

Là những quy định mà các bên liên quan trong thư tín dụng buộc phải tuân thủ, nếu làm tría sẽ không hipwj lệ và mất quyền từ chối thanh toán chừng từ (đối với NH phát hành, người mở thư tín dụng), hoặc sẽ không được trả tiền (đối với người thụ hưởng, NH chiết khẩu)

  1. Những điều khoản mang tính tùy ý lựa chọn (option clauses)

– Là những điều mà các bên liên quan trong L/C được quyền xem xét và lựa chọn áp dụng hay không, hoặc bổ sung thêm các điều kiện áp dụng nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

– Nội dung các điều khoản này thường quy định: “trừ khi tín dụng quy định khác, nếu điểm này không ghi rõtrong L/C thì được hiểu như là quy định trong UCP 600, nếu tín dụng cho phép…”

  1. Áp dụng UCP
  2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

– Đối tượng điều chỉnh: Thư tín dụng và thư tín dụng dự phòng

– UCP 600 điều chỉnh TTD khi đã được phát hành cho đến khi hết hạn hiệu lực

– Hai chủ đề chủ yếu của thư tín dụng: ngan hàng phát hành và người thụ hưởng

– TTD là một cam kết chắc chắn không thể hủy bỏ

– Điều kiện áp dụng:

+ Được thể hiện trong nội dung của TTD phải dẫn chiếu đến UCP

+ Đặc điểm của tập quán quốc tế: văn bản sau không loại bỏ văn bản trước mà song song tồn tại

+ Khi áp dụng cần ghi rõ số ban hành của UCP

  1. Một số thuật ngữ

– Người yêu cầu mở TTD (Applicant)

+ Là người yêu cầu một ngân hàng phát hành 1 L/C để cam kết trả tiền cho một người khác với điều kiện người này phải xuất trình bộ chứng từ phù hợp vơi các điều kiện và điều khoản của L/C

+ TTD thương mại quốc tế: người yêu cầu là nguời nhập khẩu

Người thụ hưởng (benificiary)

+ Là bên mà do quyền lời của bên đố một tín dụng được phát hành

+ Thư tín dụng chuyển nhượng có hai người thụ hưởng: người thụ hưởng thứ nhất và người thụ hưởng thứ hai (không có người thụ hưởng thứ ba)

– Ngân hàng thông báo (Advising Bank):

+  NHPH không thể phát hành L/C trực tiếp đến người thụ hưởng vì người thụ hưởng không thể xác định được thật giả của TTD. NH thông báo là đại lý của NHPH có thể xác minh tính chân thực bề ngoài của TTD

+ NH nào được NHPH ủy quyền thông báo :/C được gọi là ngân hàng thông báo

+ Nếu NHTB không có quan hệ với người thụ hưởng L/C phải được thông báo qua NHTB thứ hai

– Xuất trình phù hợp: (complying presentation)

+ Người thụ hưởng chuyển giao chứng từ cho NHPH

+ Người thụ hưởng chuyển giao chứng từ cho NH được chỉ định

+ NH được chỉ định chuyển giao chứng từ cho NHPH

+ Là người thụ hưởng, ngân hàng hoặc một bên khác thực hiện xuất trình

Xuất trình là việc chuyển giao chứng từ theo một tín dụng cho ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng chỉ định hoặc các chứng từ được chuyển giao như thế

Xuất trình phù hợp: là xuất trình thỏa mãn điều kiện, điều khoản của Thư tín dụng; đúng theo các điều khoản đã được áp dụng của UCP600 đối với TTD đó, trừ những gì đã được TTD laoij bỏ hoặc điều chỉnh; phù hợp với thực hành NH theo tiêu chuẩn quốc tế.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or