Tài liệu Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tình…

Tài liệu Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhập sản xuất xuất khẩu.

Các bạn nên tham gia khóa nghiệp vụ này do Khoa Thuế và Hải quan – Học viện Tài chính tổ chức.

http://hvtc.edu.vn/khoathue/tabid/338/catid/112/id/22004/THONG-BAO-MO-KHOA-NGHIEP-VU–HUONG-DAN-LAP-BAO-CAO-QUYET-TOAN-TINH-HINH-SU-DUNG-NGUYEN-LIEU-VAT-TU-NHAP-KHAU-VA-HANG-HOA-XUAT-KHAU/Default.aspx

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or