Quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế một…

Quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Tổng cục Hải quan
—>
Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan (14 trang)
Theo Quyết định này, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Tổng cục Hải quan được quy định như sau:

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or