Được sử dụng tờ khai tạm xuất để tái nhập…

Được sử dụng tờ khai tạm xuất để tái nhập hàng hóa nhiều lần
—>
Tờ khai tạm xuất (hoặc tạm nhập) vẫn được phép làm thủ tục tái nhập (hoặc tái xuất) thành nhiều lần.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or