Dành cho ACE ở xa không có điều kiện đi…

Dành cho ACE ở xa không có điều kiện đi học Sách “Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu dành cho DN Gia công, SXXK, Chế xuất”.

Cám ơn Bạn Mai Hung Cuong đã chia sẻ và Thành thật xin lỗi Học viện Tài chính.

http://damvietxnk.weebly.com/blog.html

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or