Các bac có ai nhập muối vàng – KAu(CN)2 chưa,…

Các bac có ai nhập muối vàng – KAu(CN)2 chưa, cho em hỏi thủ tục! Nếu em k nhầm thì đây là hóa chất dùng trong mạ, tên đầy đủ là GOLD POTASSIUM CYANIDE mã HS: 28433000

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or